top of page

Tiedote Suomen Bridgeliiton pelaajille, kutsu Vastavallankumoukseen.

Tämä tiedote ja ”kokouskutsu” on tärkeä Bridgeliiton toiminnan kannalta. Kutsun teidät koolle Rovaniemen kerhon valtuuttamana.

 

Sisällys (linkit) 

Alkusanat

Tämän prossin käynnisti syyskokouksen asiattomuus, eikä toiveeni päästä hallituksen jäseneksi. En mielellään toimi hallituksessa vaan suoritan tehtäviä, jotka korjaavat ja vievät eteenpäin. Vuosia yritin tuloksetta saada kehitystä aikaiseksi. Kaikki pyrkimykseni kilpistyivät ”hallitukseen”, joten päätin yrittää muutosta sisältä hallitustyöskentelyn kautta. Mielestäni vastavallankaappaus on jäsenkerhojen mahdollisuus muuttaa koko toiminta kerralla.

Kiitos hallitukselle silmieni avaamisesta syyskokouksessa!!

En halua syytellä ketään muita kuin Jannea ja Huldaa henkilökohtaisesti, sillä uskon muutoksen tapahtuneen huomaamatta pikkuhiljaa hiipien sekä hallitukseen että pelaajien mieleen. Tämä on monen vuoden aikana aiheuttanut apaattisen passiivisuuden koko yhdistyksessämme. Jos ryhdymme kaivamaan tätä tunkiota, uskon löytyvän paljon paskaa. Parempi on kuitenkin unohtaa se kaikki ja käännetään katseet positiiviseen tulevaisuuteen.


 

Pelaajat ja Bridgeliiton hallitus ovat kadottaneet perspektiivin

Pelaajat ovat jättäneet huomioimatta, että he määräävät mitä liitossa tapahtuu ja mikä on hyväksi yhdistyksellemme. He vaikuttavat kerhojensa hallituksen kautta kehottaen jäsenkokouksen edustajaa tuomaan esiin toivomiaan asioita kokouksissa. Jäsenkokouksen edustajat taasen pohdiskelevat näitten ehdotusten kannattavuutta yhdistyksemme toiminnassa. Jos ehdotus on positiivinen, kokous määrää hallituksen toteuttamaan sen. Liiton hallitus on toimintaa palveleva elin eikä jokin epämääräinen status, jota tulee kunnioittaa hiljaisuuteen saakka.

Liiton hallitus on pitkän häiriöttömän uransa kautta päässyt klikkiytymään ja hallitsemaan päätöksentekoa. Hallitus on kadottanut tietoisuutensa, että sen tulee palvella ja kuunnella jäsenyhdistyksien ja pelaajien, sanaa. Suomen Bridgeliiton toiminta on yhdistysetiikan, -lain ja liiton omien sääntöjen vastaista.

Liitto on toiminut epäeettisesti kerhon ja yhdistyslain sääntöjen vastaisesti. Vaadittaessa tulen kertomaan esimerkkejä blogissani www.peppi.cool .


Episodi

Puheenjohtaja Janne Seppälä pyysi, ettei Kajaanin kerho asettaisi minua ehdolle hallitusvaaliin, ja Kajaani totteli!!

Lainaus suoraan yhdistyksen säännöistä: ” Toimintamme perusta on eettisten arvojen kunnioittaminen ja koko urheiluyhteisön Reilun Pelin periaatteet vastuullisuusohjelmamme mukaisesti”. 


Nämä arvot eivät ole toteutuneet hallituksen ja Kajaanin kerhon toiminnassa


Syyskokous

Syyskokous oli kokouksen irvikuva. Jäsenten ääntä ei päästetty esiin ja hallituksen esitys hyväksyttiin sellaisenaan. Tulen kirjoittamaan enemmän tästä fiaskosta blogissani www.peppi.cool .


Monta asiaa oli unohtunut toimintasuunnitelmaa tehtäessä, tai sitten tekijät eivät tiedä kuinka se pitää tehdä. Tässä muutamia ohjenuoria:

 • Toimintasuunnitelma on dokumentti, joka määrittelee yhdistyksen tavoitteet ja toimet niiden saavuttamiseksi. Toimintasuunnitelman tulee olla selkeä, lyhyt ja ytimekäs, jotta sitä on helppo ymmärtää ja seurata.

 • Toimintasuunnitelman keskeisiä tietoja ovat:

  • Yhdistyksen tavoitteet

  • Toiminnan painopisteet

  • Toimet tavoitteiden saavuttamiseksi

  • Aikataulu

  • Vastuuhenkilöt

 •  Toimintasuunnitelman laatimiseen kannattaa ottaa mukaan yhdistyksen jäseniä ja muita sidosryhmiä. Näin voidaan varmistaa, että toimintasuunnitelma on realistinen ja saavutettavissa.

 • Toimintasuunnitelman laadinnassa on tärkeää ottaa huomioon yhdistyksen resurssit. Onko yhdistyksellä riittävästi resursseja (mm. rahaa ja tekijöitä) tavoitteiden saavuttamiseen?

 • Edellinen onkin ehken tärkein tekijä. Toimintasuunnitelma kulkee käsikättä markkinointisuunnitelman ja budjetin/resurssien kanssa. Yksi muutos jossakin vaikuttaa välittömästi toisiin.


Meille esitetty toimintasuunnitelma ei pitänyt sisällään mitään ylläolevasta. Budjetti on näytetty vain yhteenvetona, eikä sitä ole avattu kaikkien suunnitelmien osalta. Epäilen, ettei tarkkaa toimintasuunnitelmaan sidoksissa olevaa budjettia ole edes tehty. Mikäli on, pyydän hallitusta sen esittelemään.


Jäsenkerhojen oikeudet

Päätös, joka loukkaa jäsenen yhdenvertaisuutta sisällöltään tai tekotavaltaan on mitätön (esim. päätös vasten yhdistyksen sääntöjä voi loukata yksilöä).

Oikeus nostaa moitekanne yhdistystä vastaan, jos yhdistys tehnyt moitteenvaraisen (1. ei syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä, 2. on lain tai sääntöjen vastainen) (32 §) tai mitättömän päätöksen (1. loukkaa sivullisen oikeutta, 2. loukkaa jäsenten yhdenvertaisuutta, 3. vähentää erityistä jäsenetua) (33 §)


Todettakoon, että hallitus on jäsenten työkalu toteuttaa jäsenistön sille antamat tehtävät. Se ei ole tabu, jota kumarretaan.


Jokaisella jäsenellä on oikeus olla läsnä kokouksessa ja tehdä siellä esityksiä, käyttää puhevaltaansa sekä osallistua äänestyksiin. Jäsenellä on myös aloiteoikeus, eli voit ennen kokousta tehdä hallitukselle ehdotuksia yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi.


Säännöissä: ”Jos liiton varsinainen jäsen haluaa jonkin asian liiton kokouksen käsiteltäväksi, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta.”


Hallituksen jäsenyydestä erottamisesta päättäminen kuuluu yhdistyksen jäsenten päätösmenettelyyn, hallitus ei voi asiasta päättää.


Oikeus tutustua yhdistyksen asiakirjoihin - Koskee yhdistyksen jäsenluettelotietoja ja kaikkia jäsentä koskevia tietoja + yhdistyksen kokousten pöytäkirjoja.


Hallituksen velvollisuudet

Vaatimukset hallituksen jäsenille

 • Pätevyys ja osaaminen – tulee olla perillä järjestön toimintakentästä, tuntea yhdistyslaki ja yhdistyksen omat säännöt.

 • Riippumattomuus – jäsenen pitää pystyä luomaan itselleen käsitys päätettävistä asioista ja aina ajatella yhdistyksen etua, eikä esimerkiksi oman taustaryhmänsä etua.

 • Sitoutuminen – jäsen on sitoutunut edustamaansa yhdistykseen ja sen ajamiin asioihin ja on lojaali niille. Hänellä on aikaa ja halua panostaa hallitustyöskentelyyn.


Parlamentaarinen vastuu

 • Luottamushenkilön on nautittava valitsijoidensa luottamusta koko toimikautensa ajan.

 • Luottamuksensa menettänyt henkilö voidaan erottaa koska tahansa.

 • Aloitteen erottamiselle voi tehdä joko hallitus tai jäsen.


Vahingonkorvausvelvollisuus

 • YhdL 39 §: Hallituksen jäsen ja yhdistyksen toimihenkilö on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on aiheuttanut toimessaan tahallisesti tai huolimattomasti.

 • Tahallisuus: vahingon aiheuttaja on tiennyt aiheuttavansa vahinkoa.

 • Huolimattomuus: piittaamattomuutta, tietämättömyyttä, välinpitämättömyyttä; ei tarkoitusta tuottaa vahinkoa yhdistykselle; ei tarkoitus hyötyä itse. Esim. tehtävänsä hoitamatta jättäminen voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen myös sillä perusteella, että tehtävänsä hoitaen vahingon olisi voinut estää.

 • Yhteisvastuullisuus: ”Milloin vahinko on kahden tai useamman aiheuttama taikka he muuten ovat velvolliset korvaamaan saman vahingon, vastaavat he yhteisvastuullisesti.” (VKL 2 §)


Toimintasuunnitelma (”mitä tehdään”) ja talousarvio (”miten siihen käytetään rahaa”)

 • Toimintasuunnitelma on yhdistyksen sääntöjen jälkeen toiseksi tärkein järjestön toimintaa ohjaava asiakirja. Toimintasuunnitelma velvoittaa hallitusta tekemään siinä listatut asiat, ja toisaalta antaa valtuudet tehdä kaiken, mitä tavoitteiden saavuttamiseksi on tarpeen.

 • Hallitus valmistelee ja yhdistyksen kokous hyväksyy. -> mitä väljempiä nämä ovat, sitä vapaammat kädet hallitukselle jää. -> talousarviossa kannattaa olla mukana vertailu aiempien vuosien tilipäätöksiin. -> jäsenten ottaminen mukaan toimintasuunnitelman valmisteluun lisää yhdistysdemokratiaa.


 

Lähdettä hallituksen velvollisuuksista ja jäsenten oikeuksista on käytetty vapaalla kädellä, eikä epäoleellisia seikkoja ole tuotu esiin. Lähde: Yhdistyskoulutus (yhteisokeskus.fi) 


Koulutuksen järjestäminen

Kuten syyskokouksessa tuli ilmi, Bridgeliiton mielestä koulutus ei ole liiton asia, koska säännöissä siitä ei mainita mitään. Miksi meillä kuitenkin on Koulutustoimikunta, koulutusvastaava ja tämänvuotisessa hallituksen kokouksessa puhutaan ikäihmisten kouluttamisesta. Lisäksi hallitus on pyytänyt Jarmo Laaksoa tekemään koulutussuunnitelman. Tämä on hyvin ristiriitaista! (Olen ehdottanut hallitukselle ottaa tekemäni toimintasuunnitelma käyttöön. Hylkäys. Suunnitelmani on nähtävissä blogissani.)


Vaikka säännöissä ei luekaan mitään koulutuksen mukanaolosta, siellä on teksti ”Liiton tarkoituksena on bridgen pelaamisen edistäminen Suomessa.”

Pelaajamäärän nostaminen koulutuksen kautta on edistämistä.

Jos tähän ei heti puututa, pian ei ole pelaajia. Pelaajien määrä vähenee vuosi vuodelta ja keski-ikä sen kuin nousee. Joskus jäsenmäärä on ollut yli 3.000 ja nyt on enää vain 1.250 jäsentä.


Koulutus on myös viesti ulkomaailmalle (esim. lähiympäristö, rahoittajat) vakavasti otettavasta toimijasta.


Koulutuksen järjestämisen voi ulkoistaa esim. opettajayhdistykselle.


VASTAVALLANKAAPPAUS: Kokouskutsu ylimääräisen jäsenkokouksen aikaansaamiseksi.


Koska Suomen Bridgeliiton hallitus on kaapannut suuren osan vallasta ja kadottanut perusasiat, kutsun kaikki pelaajat ja kerhojen edustajat vastavallankaappaukseen keskustelemaan tilanteesta. Alla on kokouskutsu, johon olen kirjoittanut mielestäni tärkeitä aiheita ja joitakin ehdotuksiani.

Säännöissä: ”Liitto kokoontuu ylimääräiseen liittokokoukseen, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/ 10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta tietyn asian käsittelyä varten pyytää.”


Kokouksen tarkoitus on kutsua jäsenyhdistykset keskustelemaan kokouksemme päättämistä aiheista. Suomessa on 50 kerhoa, joista viiden toimesta ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle.

 

Tavoitteena on saada Vastavallankaappauksen taakse lisäksemme vähintään neljä jäsenkerhoa järjestääksemme ylimääräinen jäsenkokous, jossa käsitellään tämän tapaamisen ehdotusten mukaiset, asialistalle laitetut aiheet.

Kokoontumisemme on varsin vapaamuotoinen, se videoidaan, ja siitä kirjoitetaan vähintään epävirallinen pöytäkirja.


Mieti asioita valmiiksi ja tuo ehdotuksiasi esiin. Voit laittaa niitä myös juha@peppi.cool postiini tai jättää nimettömänä ehdotuksiasi blogissani.

 

VASTAVALLANKUMOUS 

Miksi käytän noita kahta erilaista sanaa?


Vastavallankaappauksessa valtaapitävät syrjäytetään usein nopeasti ja yllättäen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi sotilaallisen vallankaappauksen tai kansannousun avulla.


Vastavallankumouksella taas tarkoitetaan yleensä pidempää ja monimutkaisempaa prosessia, jossa yhteiskunnan valtarakenteet muuttuvat. Tämä voi tapahtua esimerkiksi poliittisen liikkeen tai kulttuurisen muutoksen kautta.


Tavoitteena on irtisanoa hallitus sekä toiminnanjohtaja (=kansannousu), joka on omaksunut hallituksen avustamisen epäeettisessä toiminnassaan ja toiminnanjohtajan roolin tulkiten mm. sääntöjä aivan omalla tyylillään. Hallitus ja toiminnanjohtaja eivät enää palvele kerhoja eikä pelaajia.


Toinen tavoite on uudistaa prosessit (=pidempi ja monimutkaisempi tavoite) toimimaan tämän päivän vaatimusten mukaan.

 

Kokous on epävirallinen, eikä siihen saa osallistua hallituksen jäsenet tai liiton työntekijät.


Kokouksen kutsuu koolle Juha Luostarinen Rovaniemen bridgekerhon valtuuttamana toimimaan puolestaan parhaaksi katsomallani tavalla. Valtakirja esitetään tämän kutsun mukana sekä tarvittaessa ennen kokousta.


------------------------------------------------------------------------------

Kokouskutsu


Kokous pidetään lauantaina 2.12.23 kello 18 netissä ja se videoidaan! Video tarpeen mukaan leikataan ja laitetaan kaikkien nähtäville. Juha Luostarinen hoitaa.


Osallistuminen kokoukseen edellyttää ennakkoilmoittautumista viimeistään kaksi päivää ennen, mutta kaikki ovat tervetulleita, mikäli mukaan vielä mahtuu. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen:Tarvitsen ennakkoilmoittautumisen kokousjärjestelyjä varten. Enhän tiedä tuleeko paikalle kolme vai 1.000 pelaajaa.


Jos annoit sähköpostisi osoitteen ilmoittautuessasi, laitan sinulle kutsun osallistumislinkkeineen. Linkki löytyy myös blogistani viimeistään kaksi tuntia ennen tapahtumaa.


_____________________________________________________________ 


Esiinnythän paikalla kuvan kanssa ja ääni suljettuna. Testaathan laitteistosi reilusti ennen. Laitathan nimesi esille, sekä kerhosi, ja oletko kerholainen vai virallisesti mukana. Esim. Juha Luostarinen, Rov. Bk, pelaaja. Mikäli videon kuva tai ääni ei toimi, se ei estä osallistumista. (Salaiset agentit älkää vaivautuko, kaverinne kertovat ja näettehän te videolta tapahtumat. 😊)

               

***************************************************

 

Hyvin epävirallisen tapahtuman hyvin epävirallinen asialista

 

Ihan ekaksi: Juha Luostarinen esittelee itsensä. Monet ovatkin tuttuja keskenään, mutta jokainen voi pyytää toista kertomaan itsestään.


Tokaksi: Käydään läpi nettikokouksen perusteet, ettei mene plörinäksi.


3. Tutkitaan, onko paikalla kerhojen virallisia edustajia riittävästi (vähintään 5 kerhoa), jotta voisimme kutsua kokoon ylimääräisen jäsenkokouksen. Käydään läpi asialistan kohdat, vaikka emme saavuttaisikaan viiden kerhon määrärajaa. Pelaajat voivat viedä sanaa oman kerhonsa jäsenille ja hallitukselle, jotka voivat liittyä meihin. Kuvattavan videon kautta kaikki pääsevät seuraamaan ajatuksiamme.


Mikäli kerhon virallinen edustaja haluaa viedä asian oman kerhonsa ratkaistavaksi, toivon hyvin pikaista vastausta puolesta tai vastaan.


4. Jonkun pitää olla puheenjohtaja.


5. Kirjataan osallistujat. Valitaan joku kirjaamaan heidät. Kirjaaja voisi toimia myös ääntenlaskijana, mikäli sellaista tarvitaan.   


6. Haluaako joku toimia sihteerinä? Jos ei, niin Juha Luostarinen tekee kirjaukset videomateriaalin perusteella.


7. Juha Luostarinen esittää asiat, jotka askarruttavat. Alla päätavoitteet.

 • Nauttiiko yhdistyksen hallitus jäsentensä luottamusta? Entä toiminnanjohtaja? Tapahtumassamme kaikilla on äänivalta.


Ehdotan toimenpiteitä.


 • Mietitään myös prosessien uudistamista. (hallituksen, kerhojen ja liiton työntekijöitten)

  • Suunnittelemme prosessit vastaamaan tämän päivän tarpeita.

  • Tuon esiin joitakin parannuksia/muutoksia. Tämä on valtavan laaja kokonaisuus.

  • Tässä tulen ehdottamaan työryhmän perustamista, joka tutkii ja esittää uudistukset ylimääräiselle jäsenkokoukselle.

  • Uudistettujen prosessien mukaisesti päivitetään säännöt koskemaan tämän päivän tarpeita. Tähän tarvitaan ¾ kerhojen äänivalta.

  • Muuta  ???


 • Koulutuksen järjestäminen ja vastuunotto: liitto vai perustettava opettajayhdistys.

 • Perustetaan tekninen tiimi.


8. Kirjataan osallistujia kiinnostavat jutut.


9. Keskustellaan esitetyistä asioista.


10. Mikäli paikalla on vähintään viiden kerhon edustajat, kirjataan ylimääräisessä jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat.Lopuksi hei hei…

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page